ens_000914IritUmani

Dean and President Cynthia Briggs Kittredge, left, with Ms. Irit Umani.